Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Ön itt jár: > >

GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 a Mopedautó Magyarország Kft mindennemű (webes felületen történő, munkavállalókhoz, ügyfelekhez és partnerekhez kapcsolódó) adatkezelésére vonatkozóan

 

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja:

 

 

Jelen tájékoztató kifejezett célja, hogy Önök részletes tájékoztatást kapjanak a megadott személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok őrzési idejéről, arról, hogy kik férhetnek hozzá a személyesen, illetve a honlapon megadott személyes adataikhoz, megismerjék az adatok tárolásának fizikai körülményeit, illetve, mint érintettek tisztában legyenek jogaikkal és jogérvényesítési lehetőségeikkel.

 

A Tájékoztató kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet ”vagy „GDPR”) foglaltakat,  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt, a 2000. évi C. törvényt (Számviteli törvény).

 

A Mopedautó Magyarország Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, frissítésére. Az esetleges aktuális változásokról honlapunkon az adatvédelem menüpontban  tájékoztatjuk ügyfeleinket.

A Mopedautó Magyarország Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2.)      Fogalommeghatározás:

 

 

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács új Adatvédelmi Rendelete; 2016/679

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 • érintett: az azonosított, vagy azonosítható természetes személy Az adatkezeléssel érintett személy, az a személy, aki az Adatkezelőkkel és Adatfeldolgozóval kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából. Érintett az a személy is, akinek az adatai más módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőkhöz. Jelen esetben érintett: potenciális ingatlan vevő vagy bérlő, ingatlant eladásra, bérbeadásra kínáló tulajdonos, meghatalmazó és meghatalmazott, a dokumentumokon szereplő tanú, a honlapot, illetve az ingatlanirodát, ingatlan értékesítőt bármilyen módon felkereső érdeklődő,

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

3.)       Általános adatkezelési irányelvek:

 

Az Önök személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, tisztességesen, jogszerűen és átlátható módon kezeljük.

Az egyes adatkezelési céloknak megfelelően kizárólag csak a szükséges mértékű adatokat kérjük  Önöktől és ezeket csak a szükséges ideig őrizzük.

Adatkezelésünk során fokozottan figyelünk a személyes adatok pontosságára és naprakészségére.  A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük, illetve javítjuk.

 

Technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem fent említett elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazzuk.

 

4.)       Az adatkezelő adatai

 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Mopedautó Magyarország Kft nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, így adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztat.

A Mopedautó Magyarország Kft. mint a honlap adatkezelőjének, üzemeltetőjének adatai :

 

Név: Mopedautó Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Vörösmarty utca 5.

Cégjegyzékszám:  13-09-183771

Adószám: 25793914-2-13

Telefonszám: +36-70-215-2965

E-mail:  mopedautomagyarorszag@gmail.com

Adatkezelésért felelős személy: Kiss Sándor           

 
 

 

5.)       A kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, tárolása, őrzési ideje:

 

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból, az alábbi jogalapokra hivatkozva kezeljük:

 

5.1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezelt adatok: név, email cím, telefonszám,

 

A kapcsolattartás céljából kezelt adatait Ön személyesen, vagy emailben, vagy telefonon adhatja meg számunkra. Nevét és email címét a gmail postafiókban tároljuk, telefonszámát pedig nevével együtt a mobil telefon SIM kártyáján. Amennyiben mopedautót szeretne vásárolni  a szükséges kommunikációt az Ön által megadott elérhetőségeken folytatjuk. Amennyiben Ön személyesen, emailben, vagy telefonon érdeklődik és a visszajelzésünket kéri, ehhez pedig személyes adatokat (név, emailcím, telefonszám) ad meg, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatokat kapcsolattartási célból kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett, önkéntes  hozzájárulása.  

 

Tárolás, őrzés: Az adatok tárolása elektronikusan, számítógépen a gmail levelező rendszerben, illetve a telefon SIM kártyáján történik.  A kapcsolattartás céljából kezelt adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg. A hozzájárulás visszavonását Ön kezdeményezheti elérhetőségeinken, tel: +36-70-215-2965        email: mopedautomagyarorszag@gmail.com postai úton: 2049 Diósd, Ady Endre utca 4/a . Az adatokat nem továbbítjuk.

 

5.2. Adásvételi szerződés kötése céljából kezelt adatok:   családi és utónév, születési családi és utónév, anyja  születési családi és utóneve,  születési hely idő, állampolgárság, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, személyazonosságot igazoló okmány típusa, azonosító okmány száma, forgalmi rendszám, alvázszám, motorszám, forgalmi engedély száma, törzskönyv száma.

 

Ha Ön az Adásvételi szerződés kötése során tanúként szerepel, a következő adatokat kérjük Öntől olvasható kézírással: Név, cím, aláírás, amennyiben az okmányiroda kéri, személyi igazolvány szám.

Az Adásvételi szerződés kötése kapcsán kezelt adatokat Ön személyesen adja meg a szerződés megkötésekor. Az adatok felvételének jogalapja a szerződéskötés  Az felsorolt adatok rögzítése a szerződés létrejöttét, teljesítését szolgálja.

 

Tárolása, őrzése, átadás: papír alapon történik az Adásvételi szerződések tárolása az irodánkban zárható iratszekrényben. A szerződés megszűnését követő  8 évig őrizzük a dokumentumot papír alapon. A szerződés a számla mellékletét képezi és így a könyvelő részére átadásra kerül. Ezen kívül peres eljárás, illetve hatósági megkeresés esetén válhat szükségessé az adatok továbbítása

 

 

5.3. Számlakiállítás céljából kezelt adatok

Ha Ön mopedautót vagy más terméket vásárol, számlát állítunk ki az Ön részére, amelyen személyes adatai szerepelnek: név, lakcím, illetve autóvásárlás esetén rendszám, alvázszám.

   

Az adatkezelésünk jogalapja ebben az esetben törvény által előírt kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

Tárolása, őrzése, továbbítása: papír alapon  és elektronikusan történik a számlák  tárolása irodánkban zárható iratszekrényben.  A szerződés megszűnését követő  8 évig őrizzük a dokumentumot papír alapon. A számla  a könyvelő részére átadásra kerül, illetve a NAV-hoz továbbítjuk amennyiben annak Áfa tartalma eléri a 100 E Ft-t. Ezen kívül peres eljárás, illetve hatósági megkeresés esetén válhat szükségessé az adatok továbbítása.

5.4.  Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés

Társaságunkat „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.törvény (a továbbiakban: Pmt.)”-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség terheli az üzleti kapcsolat létrejöttekor,

 • ha az ügyleti megbízás értéke eléri vagy meghaladja 2,5 millió forintot és az ügyfél készpénzzel fizet;
 • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel,
 • ha a fentiek alapján átvilágításra még nem került sor; illetve a korábban rögzített  adatok megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

 

Átvilágítási kötelezettségünk kiterjed az ügyleti megbízások esetén az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a 2,5 millió forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtanunk, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a 2,5 millió forintot. Az átvilágítási kötelezettség végrehajtása érdekében a Pmt.14. § (4) bekezdés alapján  a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó jogügyleteknél -szűkebb körű-adatrögzítésre vagyunk kötelezettek (természetes személy családi és utóneve, születési helye,  ideje)

A Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése céljából 

 • az Ön személyes adatait a  megbízási szerződés 1. számú melléklete megnevezésű nyomtatványon rögzítjük. A kezelt adatok köre : családi és utónév, születési családi és utónév, anyja  születési családi és utóneve,  születési hely idő, állampolgárság, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, személyazonosságot igazoló okmány típusa, azonosító okmány száma.
 • Természetes személy ügyfeleinket nyilatkoztatni kell arról, hogy közszereplőnek minősülnek-e vagy sem.
 • A 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó ügylet teljesítése esetében írásbeli nyilatkozatot kell kérnünk arra vonatkozóan, hogy Ön, mint ügyfelünk a saját nevében, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. Ezt az adatlapot Önnek, mint nyilatkozó ügyfelünknek a saját kezével kell kitöltenie. Ha Ön a tényleges tulajdonos nevében jár el, akkor a tényleges tulajdonos adatairól a lehetséges módon ( pl bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás , e-cégjegyzék, vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosultak vagyunk) meg kell győződnünk. A kezelt adatok köre: Családi és utónév , Születési családi és utónév, Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely, Állampolgárság,  Születési hely, idő, Tulajdonosi érdekeltség jellege, Tulajdonosi érdekeltség mértéke , Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései.

Tárolás, őrzése, továbbítás: papír alapon történik a tárolás, zárható iratszekrényben.

Ezen adatokra vonatkozóan  a GDPR (EU 2016/679) rendelet 17. cikk 3 (b) bekezdése alapján a törléséhez  való jog nem alkalmazható.

Ezen adatokat  a 2017. évi LIII. tv. 56. §-ában és  57. §-ában foglaltak alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig őrizzük. Az adatokat kizárólag hatósági megkeresés, kérés esetén továbbítjuk.

 

5.5. Meghatalmazás céljából kezelt adatok:

 Ha Ön okmányirodai ügyintézéshez meghatalmazást ad részünkre, a következő személyes adatokat kérjük feltüntetni a nyomtatványon: Név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolvány száma, személygépkocsi forgalmi rendszáma, alvázszáma, motorszáma. Amennyiben az okmányiroda kéri, személyi szám.

Az adatkezelés jogalapja: A megadott adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, hozzájárulása bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tárolás, őrzés: Az adatokat kifejezetten okmányirodai ügyintézéshez használjuk, a nyomtatványt az okmányirodában átadjuk, nem őrizzük meg.

5.6. Tanú adatainak kezelése:

Ha Ön az adásvételi szerződés megkötésekor, illetve okmányirodai ügyintézéshez adott meghatalmazáson tanúként szerepel, a következő adatokat kérjük el Öntől: név, lakcím, aláírás. Tanúként az adatokat kézzel írott formában kell feltüntetni a dokumentumon. Tanúként Ön azt igazolja, hogy a szerződést az aláíró felek Ön előtt írták alá vagy a dokumentumon szereplő aláírást az aláíró  sajátjának ismerte el Ön előtt.

Az adatkezelés célja: a tanúzott szerződés teljes bízonyító erejű magánokírattá válljon.

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás (mindemellett  Ön dönti el, kíván-e tanúként szerepelni)

Az adatok őrzési ideje: az alapdokumentum őrzési idejével egyezik meg.

A dokumentumokat zárható iratszekrényben őrizzük a fentiekben leírtak szerint.

  

5.7. Webhelyek adatkezelése:

 

 A Mopedautó Magyarország Kft birtokában több domain név van. Jelenleg egyhez  tartozik elérhető weboldal.

A jelenleg üzemelő mopedautomagyarorszag.hu weboldalon személyes adatokat nem gyüjt a Társaság, regisztrálni, fiókot nyitni nem lehet az oldalon keresztül. Az oldalt látogató IP címét a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja .

 

Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név:  Tárhely.Eu Kft.

cégjegyzék szám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42                

Székhely:  1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241 

Email:support@tarhely.eu 

telefon: +36 1 789 2 789              

Adatkezelési Szabályzata a www.tárhely.eu honlapon megtalálható.

 

A mopedautomagyarorszag.hu webhelyről közvetlenül át tud Ön navigálni 3 legnagyobb szállító partnerünk (aixam.com,  ligier.fr, casalini.eu) weboldalaira. Ezeken a webhelyeken az adott partnerek adatkezelési tájékoztatóiban leírtak érvényesek, amelyek megtalálhatók a honlapjaikon. Partnereink adatkezelési tájékoztató dokumentumaiban foglaltakért nem tartozunk felelősséggel. Legnagyobb partnerünk az Aixam adtkezelési tájékoztatóját magyar nyelven is elérhetik honlapunkon.

 

5.8. Telefonon, emailen történő megrendelés csomagküldés céljából kezelt adatok:

Társaságunk lehetőséget ad arra, hogy Ön árut (alkatrész, kiefészítők…) rendeljen tőlünk. Ezt megteheti személyesen üzletünkben, illetve telefonon vagy emailen is az ismert elérhetőségeken. Megrendeléskor az alábbi személyes adatokat kérhetjük Öntől:  név, telefonszám, emailcím, számlázási cím,  szállítási cím.

Adatkezelés célja: megrendelés felvétele, jogalapja: szerződés előkészítése, teljesítése.

Tárolás, őrzés, továbbítás: A megrendeléseket az Ön részére kiállított számlával együtt a tárgyévet követő 8 évig őrízzük zárható iratszekrényben, illetve jelszóval védett számítógépen. A számla az Ön személyes adataival  a könyvelő részére átadásra kerül, illetve a NAV-hoz továbbítjuk amennyiben annak Áfa tartalma eléri a 100 E Ft-t. Ezen kívül peres eljárás, illetve hatósági megkeresés esetén válhat szükségessé az adatok továbbítása

A megrendelt áru kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi, velük állunk szerződéses kapcsolatban. Ahhoz, hogy az Ön megrendelését teljesíteni tudjuk és a megrendelt termék a szállítási címre kerüljön, illetve a futárszolgálattal pontosan el tudjunk számolni, a futárszolgálat részére továbbítjuk az Ön adatait: név, telefonszám, emailcím, szállítási cím, számlázási cím. A GLS futárszolgálat mint adatfeldolgozó felel az Ön személyes adatainak biztonságáért. Adatvédelmi tájékoztatójuk az alábbi weboldalon  /gls-group.eu/HU/hu/home megtalálható.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy személyes adatait a futárszolgálat részére átadjuk és így a  megrendelt árut a futárszolgálat házhoz szállítsa, üzletünkben személyesen is átveheti a terméket .

 5.9. A megvásárolt áru kifizetése, a kiállított számla pénzügyi rendezése céljából kezelt adatok:

 

Amennyiben Ön bármilyen módon (helyszínen, megrendelés és házhozszállítás utján) árut vásárol tőlünk és készpénzben fizet, a jelen tájékoztatónk 5.3. és 5.4. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeljük személyes adatait.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy átutalással rendezi számláját, nevét és bankszámlaszámát,  amennyiben bankkártyával egyenlíti ki tartozását, nevét és a bankkártya adatokat kezeljük, a bankszámlakivonatunkkal a tárgyévet követő 8 évig zárható iratszekrényben megőrizzük.

A bankszámlakivonatok a könyvelő részére átadásra kerülnek. Ezen kívül peres eljárás, illetve hatósági megkeresés esetén válhat szükségessé az adatok továbbítása.

 

Az adatkezelés célja: számviteli, pénzügyi elszámolások rendezése, jogalapja törvény által előírt kötelezettség.

 

5.10. Munkaügyi adminisztráció céljából kezelt adatok: 

 

A GDPR-ben foglalt elvárások alapján a munkaviszonnyal összefüggő adatkezelésekről, illetve azok körülményeiről az érintetteket a munkaszerződés megkötésekor külön dokumentumban tájékoztatjuk, amely a munkaszerződés mellékletét képezi.

 

6.) Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

 

 

Az elszámolások rendezése, beszámoló készítés körében a Mopedautó Magyarország Kft adatfeldolgozót ( könyvelő) vesz igénybe. 

 

A Mopedautó Magyarország Kft részére könyvviteli szolgáltatást végző cég:

 

Cég neve: Lépéselőny’95 Kft.

Könyvelő neve: Serhokkné Demeter Erzsébet.

Székhely: 2461 Tárnok, Rözler E. u. 1

Cégjegyzékszám: 13-09-116979

Adószám: 14154724-2-13

Telefonszám: 06-30-984-3869

 

Amennyiben sikeres üzletkötés kapcsán az Ön részére számlakiállításra kerül sor, a számlát és szerződést, az Ön személyes adataival a könyvelő részére továbbítjuk.

Az adatkezelés célja: számviteli teendők ellátása

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség

A dokumentumok tárolása: az adott évet érintő beszámoló elkészítését követően a  könyvelő a dokumentumokat visszaadja a Mopedautó Magyarország Kft részére.

 

A Mopedautó Magyarország Kft részére futárszolgálatot teljesítő cég:

Cég neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi ,  GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

emailcím: info@gls-hungary.com

Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat munkanapokon 7.00 - 20.00  közti időszakban érhető el az alábbi telefonszámokon:
Telefon: +36 1 802 0265
Mobil: +36 20 890-0660

 

A GLS futárszolgálat részére az 5.8. pontban leírtak szerint továbbítjuk az Ön személyes adatait.

 

Európai Unión kívüli adattovábbítás: A Mopedautó Magyarország Kft az Európai Unión kivülre nem továbbít adatot. A Társaság webhelyéről elérhető partnerek adatkezeléséért nem tartozunk felelősséggel, a partnerek Adatkezelési Szabályzatai a honlapokon elérhetők.  

A fentieken túl az Önre, mint érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

7. )  Google Analytics alkalmazása:

 

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást  használja. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. A Google semmilyen esetben sem kapcsolja össze az Ön IP-címét más Google adatokkal. A weboldal használatáról készült cookie-t (az Ön IP-címével együtt) az USA-ban lévő szerverre továbbítják és tárolják.

 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható.

 

 

8. )      Facebook

 

Ha Ön weboldalunkról Facebook oldalunkra látogat, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját.

 

Facebook oldalunkon Önnek személyes adata általunk nem kerül nyilvánosságra.

 

 Amennyiben a Facebook oldalon véleményt kíván közölni, like-ol, üzenetet küld, vagy megoszt, neve és profilképe megjelenik, továbbá  profilja elérhetővé válhat az oldal látogatói számára.  

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok őrzési ideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

9. )      Sütik (cookie-k)

 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Önnek, mint  felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, mert a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, a felhasználó hozzájárulása nem szükséges a sütik alkalmazásához.

 

A Mopedauto Magyarország Kft  által üzemeltetett honlap a következő cookie-at használja:

 

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Társaság  Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. (Működéshez szükséges sütik, alkalmazásukhoz nem kell a felhasználó hozzájárulása)

 

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Mopedautó Magyarország Kft  a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Társaság  adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok Társaság részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi felhasználói csoportok speciális igényeit, és hogy ennek segítségével az Érintettek számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Társaság  nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását bármikor letilthatja a Mopedautó Magyarország Kft  fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

(felhasználói élményt teljessé tevő cookie-k, felhasználó hozzájárulása szükséges)

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében  

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat, 
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat, 
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

 

10.)     Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet, hogy Társaságunk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Joga van az érintettnek az előzetes tájékozódáshoz is, ami azt jelenti, hogy az adatok bekérése előtt érthető és pontos tájékoztatást kell kapnia az ügyfélnek, hogy mi az adatkezelés célja, az adott intézmény hogyan kezeli az adatokat, például kik férhetnek hozzá.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön, amennyiben adatkezeléseinkhez kapcsolódóan érintetté válik, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, jogosult arra, hogy az alábbi személyes információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Ha az Ön személyes adatainak kezelése az Ön által adott hozzájáruláson, illetve szerződésteljesítésen alapul, akkor Ön érintettként jogosult arra, hogy a hálózatunk által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban  megkapja, illetve egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Arra is jogosult, hogy ezeknek az adatoknak a közvetlen továbbítását kérje.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését.. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

Az elfeledtetéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Amennyiben kérelme a GDPR 17. cikkében foglalt feltételeknek megfelel, az érvényes jogszabályi előírásokkal (Számviteli törvény, pénzmosási törvény) nem ellentétes, ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre a tájékoztatást küldünk.

 

Az adatkezelés  korlátozásához való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatainak korlátozását.  Amennyiben kérelme a GDPR 18., illetve 21. cikkében foglaltaknak megfelel, kérelmének haladéktalanul eleget teszünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozásra a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül tájékoztatást küldünk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Ha jelen Tájékoztatónk alapján Önben további kérdések merülnek fel személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Önt megillető jogok tekintetében, a GDPR III. fejezetének 12-23 cikkében talál teljes részletességű tájékoztatást.

 

11.)     Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen bennünket a megadott elérhetőségeken, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó az Adatkezeló, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezeló, illetve az Adatkezeló által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

                             

Érd, 2019. 07. 01.

Keresés